فراستس® برندی به کیفیت و اصالت موراکنیو®

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ موراکنیو® در ﺷﻬﺮ ﻣﻮرا واﻗﻊ ﺷﺪه، ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ در آن ﺑﻮده اﺳﺖ. تمام محصولات موراکنیو در شهر مورا تولید و به تمام نقاط دنیا ارسال می شود. این برای ما اهمیت دارد که به تمام پروسه تولید محصولاتمان نظارت کنیم. با اهداف تجاری برند سوئدی فراستس® توسط شرکت اصیل موراکنیو® بمنظور تولید چاقوهای تخصصی و حرفه ای صنایع غذایی و آشپزخانه، تصاحب شد. تمام محصولات این برند در کارخانه موراکنیو® با همان استانداردها و  نظارت های سختگیرانه تولید می شود. در ساخت فولاد تیغه های این برند نیز از استانداردهای مورا و با همان فرمول مخفیانه استفاده شده است. ضمنا گارانتی این برند نیز عینا همان شرایط گارانتی موراکنیو® می باشد.

فراستس® چاقوی حرفه ای صنایع غذایی

با هدف بهبود همیشگی محصولاتمان، ما با متخصصین با تجربه و باهوش همکاری می کنیم. از آنجا که شرکت اصیل ما، چاقوهایی به منظور استفاده کارآمد و واقعی میسازد، بنابراین ما باید همراه شما در دنیای واقعی کار و کنار شما باشیم . چاقوهای با کیفیت عالی برای شما و کار شما.
چاقوهای حرفه ای صنایع غذایی فراستس® کیفیت و ایمنی را برای شما به ارمغان می آورد. نام تجاری فراستس® که زیر مجموعه برند اصیل موارکنیو® است، بصورت حرفه ای طیف وسیعی از انواع مدل های چاقو را، برای صنایع غذایی و آشپزخانه، ارائه می کند. ما مدل هایی را ایجاد کرده ایم که به طور خاص برای وظایف مختلف در کشتارگاه ها، آشپزخانه های رستوران و یا کارخانجات طراحی شده اند. هر جزئیاتی با دقت مورد بررسی قرار گرفته است، از دسته ی ارگونومی -که تضمین می کند حرکت چاقو ثابت و بی خطر است- تا تیغه انعطاف پذیر -که بدان معنی است که شما به هر منطقه از گوشت می رسد- همه و همه با دقت و ظرافت تمام از مواد با کیفیت و با دوام ساخته شده اند. همچنین فولاد با کیفیت بالا به شما اجازه می دهد از چاقوهای ما به طور موثر بدون نیاز به تیز کردن برای مدت طولانی استفاده کنید.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ فراستس® نیز ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!

ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﯾﺎد آن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادی در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، در ﮐﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد، ﻣﺎ آن را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎدل آن ﻣﺪل، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. *ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.Morakinv.se ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

آخرین محصولات موجود

بهترین ها در ارغوان