ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﻣﻮرا، در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ، از ﺳﺎل 1891

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ موراکنیو® در ﺷﻬﺮ ﻣﻮرا واﻗﻊ ﺷﺪه، ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ در آن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی این برند اصیل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ شود. ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و روش ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻮﻻد ﺑﺎ دوام آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮرا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﯿﻐﻪ ی اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺮوﻃﯽ، دﺳﺘﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ، ﺗﻌﺎدل و اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت و دﻗﺖ، اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

موراکنیو® در طول تاریخ

از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺎﻗﻮی ﻣﻮرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎده روزﻣﺮه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی این برند در ﻣﻮرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻫﺎ داﺷت. ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮّ ﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮﻻد ﺗﯿﻐﻪ ی آن ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﺎﻗﻮ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻧﻮاع وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻻزم (ﻫﻤﭽﻮن: ﺗﯿﺰی، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و…) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﭼﺎﻗﻮی ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ®ﺗﺎن ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ!

ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮ ﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﯾﺎد آن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻗﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادی در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، در ﮐﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد، ﻣﺎ آن را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﻣﻌﺎدل آن ﻣﺪل، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮراﮐﻨﯿﻮ® را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. *ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ www.Morakinv.se ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

موراکنیو®، حامی محیط زیست

بدلایل سنتی و عمدتاً رعایت فاکتورهای اقتصادی -همانطوری که از باقیمانده چوب ساخت سورتمه ها، در ساخت دسته های چاقو، بنیان تشکل اولین کارخانه موراکنیو، رقم خورد- در فرایند تولید چاقوها، بر جزئیات همه مواد اولیه موردنیاز، دقت می گردد تا حتی الامکان، ضایعات دور ریختنی، ایجاد نگردد. امروزه نیز تمام تلاشمان استفاده بهینه از تک تک مواد اولیه مورد نیاز بصورت کارآمد است تا نیازی به دور ریختن مواد وجود نداشته باشد. این موضوع فقط رعایت صرفه اقتصادی نیست بلکه جلوگیری از آلودگی و حتی جلوگیری از بکارگیری مواد اولیه مضر محیط زیست را نیز در بر می گیرد. دارا بودن استانداردهای ISO9001 در سال 2008 و ISO14001 در سال 2004 موید گفتار ما می باشد.

آخرین محصولات موجود

بهترین ها در ارغوان